I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Tuesday, October 23, 2007

Uniqlo の Uniqlock

很喜欢博格上的时钟; 怪怪的东西总能引起我的注意。

Uniqlo 是一间满像 Giordano 的商店;去年到日本时就有在那逛逛, 感觉不错,价钱方面也很公道, 最爱的一件 T-shirt 也是在那购买的。

好想再去日本啊!

考虑明年自己去那度假。 嘿嘿 ...

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!