I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Sunday, April 13, 2008

我喜欢的,一个人的

我喜欢一个人加班时把音乐调得超大声。
我喜欢一个人吃着那碗炸酱面,那盘锅贴。
我喜欢一个人的时候发发那一段永远不会完的白日的梦。

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!