I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Friday, November 07, 2008

新皮夹

又有多一个新的皮夹。

没换。

就如去年前年有新的手表。

没换。

还想保留些什么吧...虽然没什么意义...

tsk...好无聊。

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!