I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Sunday, February 08, 2009

满足的午餐

超大片的荷叶。 不错的荷叶饭。

没什么味道的饺子。 很够味的蒜醋调味。

卖相很好的芒果虾卷。 不是很会欣赏虾。

满足的感觉。 :)

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!