I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Tuesday, February 17, 2009

不难看出

现在的我正处在一股绮贞热。 :)

背着包,手提陈旧的数码相机,听着绮贞的歌,哼着她的曲,踏上旅行的路。

~ 憧憬的写意人生。

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!