I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Sunday, June 28, 2009

视而不见.

双方对此都有默契.

背影, 腿上无故出现的淤青, 语气, 笑颜.

最陌生的熟悉.

过得应该很好吧. 听她述说着她主人房的摆设让人受不了.

心里反复想说的, 想问的, 还是藏住的好.

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!