I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Sunday, June 28, 2009

小生命

两个都很可爱.

比较喜欢那比较会动的.

对事物的好奇, 觉得有趣.

还未到魔鬼的年龄. 嘿.

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!