I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Monday, August 10, 2009

哦?终于到我了吗?

接电话时的平静。

等待下一步的心虚。

不禁浮现的依赖。

还在等。 :)

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!