I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Monday, February 15, 2010

2010 CNY

和他年的新年很不一样。

没有早起。 没有拜年。

有去拜拜。超难得。挂卦

燃烧吧!

非一般的BBQ福卦

门上的豆豆

殿又灯

再灯

指示

幸运红包

晚灯

辣椒螃蟹意大利面 (晚)

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!