I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Tuesday, March 09, 2010

简单不简单

虚构的,感觉却好真。

无力并彷徨。

路上丢脸的误解也无法分散惆怅情绪。

晃过的五趟列车也无法载走混乱思绪。

默祷的奇迹没出现。

长路漫漫。

好累。 说真的。

活着。 为何?

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!