I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Saturday, June 05, 2010

豆腐芝士蛋糕

白白的。绵绵的。滑滑的。稍微太甜了点。

柚子冰茶。 开始甜了点。 冰融后好了多。 柚子皮不错。

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!