I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Sunday, October 24, 2010

双脚

躺着,在关了灯的房里。

看着被微光照出双脚的轮廓。

好不真实。

这一个多月...好不真实。

有点希望看着看着就醒了。是噩梦吧?

平时一直让自己处在有点脱离的状态。

行动上专注,心理上却尽量脱焦。

那双脚..好不真实。

可惜是醒着的。

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!