I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Monday, November 08, 2010

幸福之二

幸福是搭着那巴士,吃着那早餐,逛着那店,走着那路。

与你。

要抓牢这感觉。

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!