I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Saturday, January 31, 2015

理想的

终要有个理想的,能向它迈进的。

哪怕达不到,也希望在追求想要的过程中能付出最好的。 :)

~

在实际现实生活不停的纠缠。

有让我想要追求的飘渺虚无;哪怕多么“徒劳无功;也算是一种小幸福吧。

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!