I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Thursday, March 23, 2017

尝试

尝试当然不可能每次如愿。

需要当然不可能每次满足。

是需要吗?倦。

Monday, March 20, 2017

听见那揪心的哭泣

不敢放松。会疯掉的呢。

偶尔的释放。

你的心也在痛着的吧?

不知道该怎么说。一起,彼此,走着,守着。

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!